α-亚甲基-β-丁内酯的区域选择性聚合:合成线形与环状聚酯

许越超 周辉 吕小兵

引用本文: 许越超, 周辉, 吕小兵. α-亚甲基-β-丁内酯的区域选择性聚合:合成线形与环状聚酯[J]. 高分子学报, 2020, 51(1): 91-97. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.19145 shu
Citation:  Yue-chao Xu, Hui Zhou, Xiao-bing Lu. Regioselective Polymerization of α-Methylene β-Butyrolactone: Synthesis of Linear and Cyclic Polyesters[J]. Acta Polymerica Sinica, 2020, 51(1): 91-97. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.19145 shu

α-亚甲基-β-丁内酯的区域选择性聚合:合成线形与环状聚酯

  通讯作者: E-mail: xblu@dlut.edu.cn
摘要: 设计不同的催化体系或引发剂实现了α-亚甲基-β-丁内酯(MβBL)单体的区域选择性聚合,合成不同拓扑结构的聚酯. 选用偶氮二异丁腈(AIBN)自由基引发剂,选择性聚合MβBL的α位上亚乙烯基双键,形成线形含有四元环内酯单元的聚酯. 使用SalenAlCH3金属配合物催化剂,区域选择性在MβBL的酰-氧键断裂,生成双键保留以间同结构为主的结晶性线形聚酯. 有机强碱是MβBL的高效开环聚合催化剂,获得以酰-氧键断裂为主的线形聚酯. 而使用简单碘化钠催化MβBL开环聚合,形成以烷-氧键断裂为主的结晶性环状聚酯.

English


  1. [1]

   Williams C K. Chem Soc Rev, 2007, 36: 1573 − 1580 doi: 10.1039/b614342n

  2. [2]

   Pang X, Zhuang X L, Tang Z H, Chen X S. Biotech J, 2010, 5: 1125 − 1136 doi: 10.1002/biot.201000135

  3. [3]

   Yuan Pengjun(袁鹏俊), Hong Miao(洪缪). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2019, 50(4): 327 − 337 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18232

  4. [4]

   Huang Yu(黄玉), Wang Siteng(王斯滕), Zhu Xinyuan(朱新远). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2017, (2): 245 − 258 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.16309

  5. [5]

   Li M S, Tao Y, Tang J D, Wang Y C, Zhang X Y, Tao Y H, Wang X H. J Am Chem Soc, 2019, 141: 281 − 289 doi: 10.1021/jacs.8b09739

  6. [6]

   Liang Xiaolin(梁孝林), Wen Jie(闻杰), Yang Wendi(杨雯迪), Liu Wenyi(刘文毅), Shi Dongjian(施冬健), Chen Mingqing(陈明清). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2019, 50(2): 147 − 159 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18176

  7. [7]

   Cui Shuquan(崔书铨), Yu Lin(俞麟), Ding Jiandong(丁建东). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2018, (8): 997 − 1015 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18084

  8. [8]

   Zhou Y C, Hu C Y, Zhang T H, Xu X W, Duan R L, Luo Y, Sun Z Q, Pang X, Chen X S. Macromolecules, 2019, 52: 3462 − 3470 doi: 10.1021/acs.macromol.9b00001

  9. [9]

   Sun X Y, Ren W M, Liu S J, Jia Y B, Wang Y M, Lu X B. Molecules, 2018, 23: 468 doi: 10.3390/molecules23020468

  10. [10]

   Liu Y, Ma H. J Polym Sci Part A: Polym Chem, 2014, 52: 3096 − 3106 doi: 10.1002/pola.27359

  11. [11]

   Liu J, Ren W, Lu X. Sci China Chem, 2015, 58: 999 − 1004 doi: 10.1007/s11426-014-5263-z

  12. [12]

   Müller H M, Seebach D. Angew Chem Int Ed, 1993, 32: 477 − 502 doi: 10.1002/anie.199304771

  13. [13]

   Hiki S, Miyamoto M, Kimura Y. Polymer, 2000, 41: 7369 − 7379 doi: 10.1016/S0032-3861(00)00086-0

  14. [14]

   Wu L P, Chen S T, Li Z B, Xu K T, Chen G Q. Polym Int, 2008, 57: 939 − 949 doi: 10.1002/pi.2431

  15. [15]

   Xu Y C, Zhou H, Sun X Y, Ren W M, Lu X B. Macromolecules, 2016, 49: 5782 − 5787 doi: 10.1021/acs.macromol.6b01372

  16. [16]

   Xu Y C, Ren W M, Zhou H, Gu G G, Lu X B. Macromolecules, 2017, 50: 3131 − 3142 doi: 10.1021/acs.macromol.7b00239

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  1493
 • HTML全文浏览量:  136
文章相关
 • 发布日期:  2020-01-01
 • 收稿日期:  2019-08-02
 • 修回日期:  2019-08-20
 • 网络出版日期:  2019-09-27
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章