SSPEEK/Na-MMT复合钒电池质子交换膜的制备与性能研究

李奕奕 赵晓萍 陈智祥 丁富传 黄雪红

引用本文: 李奕奕, 赵晓萍, 陈智祥, 丁富传, 黄雪红. SSPEEK/Na-MMT复合钒电池质子交换膜的制备与性能研究[J]. 高分子学报, 2015, (7): 819-826. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.14433 shu
Citation:  Yi-yi Li, Xiao-ping Zhao, Zhi-xiang Chen, Fu-chuan Ding, Xue-hong Huang. Preparation and Performance of SSPEEK/Na-MMT Composite Proton Exchange Membranes for VRB Application[J]. Acta Polymerica Sinica, 2015, (7): 819-826. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.14433 shu

SSPEEK/Na-MMT复合钒电池质子交换膜的制备与性能研究

  通讯作者: 黄雪红, xhhuang64@fjnu.edu.cn
 • 基金项目:

  福建省自然科学基金(基金号2013J01172,2014J01030)、福建省教育厅项目(项目号JK2013009)和本科生课外科技计划(项目号2014081)资助项目.

摘要: 以含有异丙基溴侧基的聚醚醚酮为原子转移自由基聚合(ATRP)大分子引发剂, 通过ATRP法在聚醚醚酮主链上接枝引入聚苯乙烯磺酸钠侧链, 得到侧链型磺化聚醚醚酮质子交换膜(SSPEEK).采用溶液共混法在SSPEEK膜中引入钠基蒙脱土(Na-MMT), 制备SSPEEK/Na-MMT钒电池质子交换复合膜.热重分析表明, 复合膜具有较好的耐热性;扫描电镜显示, Na-MMT均匀分散在SSPEEK中.复合膜的钒离子渗透率由SSPEEK膜的1.2410-5 cm2min-1降为4.8810-6 cm2min-1, 低于Nafion117膜的钒离子渗透率, 阻钒能力优于Nafion117膜.电流密度为30 mAcm-2时, 以复合膜组装的电池的放电时间为215 min, 长于Nafion117膜的198 min.在高放电电流密度下SSPEEK/Na-MMT膜的库伦效率与Nafion117膜相当.

English

 • 
  1. [1]

   Huang K L, Li X G,Liu S Q,Tan N,Chen L Q.Renew Energ,2008,33:186~192

  2. [2]

   Wang W,Luo Q T,Li B,Wei X L,Li L Y,Yang Z G.Adv Funct Mater,2013,23(8):970~986

  3. [3]

   Teng X G,Dai J C,Bi F Y,Yin G P.J Power Sources,2014,272:113~120

  4. [4]

   Li X F,Zhang H M,Mai Z S,Zhang H Z,Vankelecom I.Energy Environ.Sci,2011,4,1147~1160

  5. [5]

   Macksasitorn S,Changkhamchom S,Sirivat A,Siemanond K.High Perform Polym,2012.24(7):603~608

  6. [6]

   Liu B J,Robertson G P,Kim D S,Guiver M D,Hu W,Jiang Z H.Macromolecules,2007.40:1934~1944

  7. [7]

   Wang Feilong(王飞龙),Ran Dongqin(冉冬琴),Zhang Tong(张彤),Bi Huiping(毕慧平),Hu Zhaoxia(胡朝霞),Chen Shouwen(陈守文).Acta Polymerica Sinica (高分子学报),2014,(5):657~663

  8. [8]

   Luo H Z,Vaivars G,Mathe M.Int J Hydrogen Energ,2012.37(7):6148~6152

  9. [9]

   Balstera J,Krupenkob O,Pnta I,Stamatialisa D F,Wesslinga M.J Memb Sci,2005.263(1-2):137~145

  10. [10]

   Xing P X,Robertson G P,Guiver M D,Mikhailenko S D,Wang K P,Kaliaguine S.J Memb Sci,2004,229(1):95~106

  11. [11]

   Kim D S,Robertson G P,Guiver M D.Macromolecules,2008,41(6):2126~2134

  12. [12]

   Tian S H,Meng Y Z,Hay A S.Macromolecules,2009,(42):1153~1160

  13. [13]

   Huang X H,Huang D B,Ou X J,Ding F C,Chen Z.Appl Surf Sci,2012,258:2312~2318

  14. [14]

   Hasani-Sadrabadi M M,Emami S H,Ghaffarian R,Moaddel H.Energ Fuel,2008.22(4):2539~2542

  15. [15]

   Huang Xuehong(黄雪红),Song Xun(宋勋),Xie Wenmei(谢文梅),Ding Fuchuan(丁富传),Ling Qidan (凌启淡).Acta Polymerica Sinica (高分子学报),2014,(9):1204~1211

  16. [16]

   Luo Q T,Zhang H M,Chen J,Qian P,Zhai Y F.J Membr Sci,2008,311(1-2):98~103

  17. [17]

   Dong Y C,Wang S J,Xiao M,Meng Y Z.J Power Sources,2010,195(7):2089~2095

  18. [18]

   Tian S H,Meng Y Z,Hay A S.Macromolecules,2009,42:1153~1160

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  0
 • 文章访问数:  241
 • HTML全文浏览量:  6
文章相关
 • 发布日期:  2015-07-20
 • 收稿日期:  2014-12-12
 • 修回日期:  2015-01-26
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章